's


's
/s, z/ * (viết tắt) của is, has, us, does - (thông tục) (như) is =it 's raining+ trời mưa =what 's the matter?+ cái gì đấy? =she 's gone+ cô ta đã đi khỏi - (thông tục) (như) has =he 's done it+ anh ấy đã làm việc đó rồi - (thông tục) (như) us =let 's go+ nào chúng ta đi thôi - (thông tục) (như) does =what 's he say about it?+ ý kiến của anh ấy về việc đó như thế nào?

English-Vietnamese dictionary. 2015.